termalotelim

Hata
  • XML Parsing Error at 1:206. Error 9: Invalid character
Simav Eynal Kapl?calar?
 Simav Kapl?calar? Kütahya iline ba?l? Simav ilçesi s?n?rlar? içinde yer al?r. Bölgenin en geli?mi? altyap? ve tesislerine sahip olan 800 yatak kapasiteli Eynal Kapl?calar?'d?r.

Eynal Kapl?calar?nda 185 adet Apart Motel ve 15 adet de hususi aile banyosu bulunmaktad?r. 48'i yeni faaliyete al?nan apartlarda ailenizle birlikte sakin bir tatil geçirebilirsiniz. Havuz yönünden çok zengin olan Simav Eynal Kapl?calar?'nda kapal? termal yüzme havuzu, iki adet termal havuzlu Türk hamam?, Aguapark aç?k yüzme havuzu, 300 ki?i kapasiteli restaurant 200 ki?i kapasiteli toplant? salonu, çay, kahve salonu ve televizyon izleme salonlar?, internet salonu  kafeterya, masa tenisi, bilardo, oyun  salonu ile çay bahçeleri, mangal yapabilece?iniz piknik alanlar?, çocuk oyun parklar?, gezi alanlar?, voleybol, basketbol, futbol sahas?, market, pide f?r?n?, berber ve camii bulunmaktad?r.
http://simavkaplicalari.com
 
Ege Termal Apart, Eynal Kapl?calar?
ege termal apart 

 telefon   Cep: 0555 981 43 43

                 Ege Termal 42 apart?yla mü?terilerine hizmet vermektedir. Eynal Kapl?calar? içerisinde mü?terilerimizin faydalanaca?? 2 adet termal havuzlu Türk hamam?, kapal? termal yüzme havuzu, aquapark, ?ifal? ayak banyosu, restaurantlar, çay bahçeleri, masa tenisi, bilardo, oyun salonu, jimnastik ve spor için fitness center ve bunun yan?nda muhte?em ye?illikler içinde mangal keyfi yapabilece?iniz piknik alanlar? , çocuk oyun parklar? , gezi alanlar?, voleybol, basketbol, çim futbol sahas?, hal? saha, market pide f?r?n? ve bir cami bulunmaktad?r. Tesisimizdeki apartlar?m?z jeotermal ?s?tma sistemi ile ?s?t?lmaktad?r.
Apart motellerimizde 1 adet çift ki?ilik yata?? bulunan gardroplu yatak odas?, 2 adet çekyat bulunan oturma odas? , televizyon, santralli telefon , ev tipi buzdolab?, mutfa??nda yemeklerinizi pi?irebilece?iniz tüplü ve elektrikli ocak , yemek masas? ve sandalyesi, banyosunda aile hamam? ?eklinde havuzu , kurnas? ve du?u bulunmaktad?r. “SUDAN GELEN SA?LIK” slogan?m?zla apart otellerimizde turizm gruplar?na ve ailelerine en kaliteli hizmeti sunmaktan gurur duyar?z.

AQUAPARKKapl?ca Tedavisi  
 

Tüm termal kaynaklar, yeralt?ndaki suyun ?s?narak topra?? itmesi ve topraktaki mineraller ile birlikte yer üstüne ç?kmas?yla olu?ur. Suyun termal olabilmesi için 1000 gramda en az 1 gram mineral olmas? gerekmektedir. Kükürt a??rl?kl? su cilt hastal?klar?nda, sodyum bikarbonat a??rl?kl? su ise romatizmal hastal?klarda kullan?lmaktad?r. Termal suyumuz ; hastal?klardan korunma tedavi ve rehabilitasyon amac?n? kapsamaktad?r. Tedaviyi kolayla?t?r?c? ve a?r?lar? azalt?c? etkisinin yan? s?ra iyile?me sürecinde de katk?s? bulunmaktad?r. Kapl?ca sular?n?n insan organizmas? üzerinde 2 temel etkisi vard?r ; hidrostatik bas?nç ve kald?rma etkisi ile s?cakl???n birlikte olu?turdu?u mekanik etki fiziksel etkilerdendir. Özellikle kireçlenmede, kas zay?fl???nda, felçlerde ve ameliyat sonras? egzersizlerde kullan?l?r, ayn? kapsamdaki termik(s?cak) etki kan dola??m?n? h?zland?r?r, kas gerginliklerini çözer, a?r?lar? dindirir ve hareket kapasitesini art?r?r. Ter bezlerinin say?s? de?il ama etkinli?i artar. Termal suda bulunan mineral, gaz ve radyoaktivitelerin ,banyo yoluyla veya inhalasyon yoluyla vücuda girmesi ise kimyasal etkilerdendir. Kapl?ca suyu ile tedavi vücudun koruyucu mekanizmalar?n? harekete geçirir.

aqupark

 
Simav Eynal Kapl?calar? Ula??m
Ula??m?n daha kolay sa?lanabilmesi için Simav ile kapl?calar aras?nda otobüs seferleri yap?lmaktad?r. Bu otobüs seferleri sabah 07:00 dan Kapl?calar yönüne ve 07:30 dan Simav yönüne ba?lamak üzere gece 23:00 saatine kadar devam etmektedir. Eynal Kapl?calar?nda Simav a son otobüs seferi 23:30 dad?r.

EMET TERMAL RESORT OTEL

Emet Termal Resort 
Kütahya'n?n tek 5 y?ld?zl?  otelinde
yerinizi ay?rt?n...

ÖMER TERMAL

ömer termal
3 odal?, 2 odal?, tek odal? villalar?
ve otel odalar?yla Ömer Termal ...

  

Ana Menü

termal otelim