termalotelim

Hata
  • XML Parsing Error at 1:206. Error 9: Invalid character
ege termal apart 

 telefon   Cep: 0555 981 43 43

                 Ege Termal 42 apart?yla mü?terilerine hizmet vermektedir. Eynal Kapl?calar? içerisinde mü?terilerimizin faydalanaca?? 2 adet termal havuzlu Türk hamam?, kapal? termal yüzme havuzu, aquapark, ?ifal? ayak banyosu, restaurantlar, çay bahçeleri, masa tenisi, bilardo, oyun salonu, jimnastik ve spor için fitness center ve bunun yan?nda muhte?em ye?illikler içinde mangal keyfi yapabilece?iniz piknik alanlar? , çocuk oyun parklar? , gezi alanlar?, voleybol, basketbol, çim futbol sahas?, hal? saha, market pide f?r?n? ve bir cami bulunmaktad?r. Tesisimizdeki apartlar?m?z jeotermal ?s?tma sistemi ile ?s?t?lmaktad?r.
Apart motellerimizde 1 adet çift ki?ilik yata?? bulunan gardroplu yatak odas?, 2 adet çekyat bulunan oturma odas? , televizyon, santralli telefon , ev tipi buzdolab?, mutfa??nda yemeklerinizi pi?irebilece?iniz tüplü ve elektrikli ocak , yemek masas? ve sandalyesi, banyosunda aile hamam? ?eklinde havuzu , kurnas? ve du?u bulunmaktad?r. “SUDAN GELEN SA?LIK” slogan?m?zla apart otellerimizde turizm gruplar?na ve ailelerine en kaliteli hizmeti sunmaktan gurur duyar?z.

AQUAPARKKapl?ca Tedavisi  
 

Tüm termal kaynaklar, yeralt?ndaki suyun ?s?narak topra?? itmesi ve topraktaki mineraller ile birlikte yer üstüne ç?kmas?yla olu?ur. Suyun termal olabilmesi için 1000 gramda en az 1 gram mineral olmas? gerekmektedir. Kükürt a??rl?kl? su cilt hastal?klar?nda, sodyum bikarbonat a??rl?kl? su ise romatizmal hastal?klarda kullan?lmaktad?r. Termal suyumuz ; hastal?klardan korunma tedavi ve rehabilitasyon amac?n? kapsamaktad?r. Tedaviyi kolayla?t?r?c? ve a?r?lar? azalt?c? etkisinin yan? s?ra iyile?me sürecinde de katk?s? bulunmaktad?r. Kapl?ca sular?n?n insan organizmas? üzerinde 2 temel etkisi vard?r ; hidrostatik bas?nç ve kald?rma etkisi ile s?cakl???n birlikte olu?turdu?u mekanik etki fiziksel etkilerdendir. Özellikle kireçlenmede, kas zay?fl???nda, felçlerde ve ameliyat sonras? egzersizlerde kullan?l?r, ayn? kapsamdaki termik(s?cak) etki kan dola??m?n? h?zland?r?r, kas gerginliklerini çözer, a?r?lar? dindirir ve hareket kapasitesini art?r?r. Ter bezlerinin say?s? de?il ama etkinli?i artar. Termal suda bulunan mineral, gaz ve radyoaktivitelerin ,banyo yoluyla veya inhalasyon yoluyla vücuda girmesi ise kimyasal etkilerdendir. Kapl?ca suyu ile tedavi vücudun koruyucu mekanizmalar?n? harekete geçirir.

aqupark

 


Banyo


Termal hamam romatizmal hastal?klar?n kronik dönemlerinde kronik bel a?r?s?, osteoartit gibi noninflamatuvar eklem hastal?klar?n?n; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumu?ak doku hastal?klar?n?n tedavisinde tamamlay?c? tedavi unsuru olarak ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonras? gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlar?nda mobilizasyon çal??malar?nda, kronik dönemdeki seçilöi? nörolojik rahats?zl?klarda, cerebral palsy gibi hastal?klar?n tedavisinde rehebilitasyon amac?yla, stres bozuklu?u, nörovejatatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklar?nda ve spor yaralanmalar?nda tamamlay?c? tedavi unsusru olarak kullan?labilir niteliktedir.

 

BANKA  ÖDEMELER? ?Ç?N

DUHA TUR?ZM

TERMAL OTEL ??LETMELER?
SAN. VE T?C. LTD. ?T?. 

 

TÜRK?YE F?NANS KATILIM BANKASI

?BAN NO: TR 5700 2060 0013 0051 9001 0001

 

 

 

 Apartlar?n önden görünümü
Mangal keyfini doyas?ya ya?ayabilece?iniz piknik alanlar? ve çay bahçeleri... Tüm ihtiyaçlar?n?za kar??l?k verebilecek apartlar?m?z... Kapl?ca camisi ve Türbeler (Ece Sultan - Hüsamettin Dede)...
12 km. mesafede 1450 rak?ml? Gölcük yaylas? ve muhte?em manzaras?

D??ar?dan Görünüm

Evinizdeki rahatl??? ya?ayabilece?iniz apartlar?m?z ile sizleri bekliyoruz
 
Mutfak

Oturma Odas?

 Yatak Odas?

D??ER APARTLAR ?Ç?N

http://simavkaplicalari.com

Tedavi olunan Hastal?klar   

Kapl?cam?zdaki s?cak su kuyular?ndaki termal sular?n s?cakl??? 97°C - 162°C olup debisi yakla??k 270 lt/sn. dir.
S?cakl??? 160°C dereceyi geçen ?ifal? sular?m?zda ;
Katyonlar : Calsiyum - Sodyum
Anyonlar : Bio Carbonat, Sülfat, Metoborikasit, Florür, Bromür bulunmaktad?r.
?nsanlara uzun y?llar ?ifa da??tan sular?m?z ;
*Romatizma, Siyatik,
*K?r?k, Ç?k?k, Kireçlenme
*Cilt ve Deri Hastal?klar?
*Cinsel rahats?zl?klar
*Ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar
*Nevrit, Nevralji
*Böbrek ta?lar?n?n dökülmesi gibi bir çok rahats?zl?klar?na ?ifa da??tmaktad?r.
 

S?MAV'A ULA?IM 
 
?STANBUL – S?MAV

1. Tercih Edilen Güzergah: ?stanbul- Bursa- Orhaneli- Harmanc?k- Bal?köy- Da?ard?-Simav bu güzergah en k?sa yol olup toplam 428 km dir.
2. Güzergah: ?stanbul– Bursa- Bal?kesir- Bigadiç- S?nd?rg?- Düvertepe- Simav bu yolun toplam uzunlu?u 523 km dir.
3. Güzergah: ?stanbul- Kocaeli- Bilecik- Bozüyük- Kütahya- Gediz- Simav bu yolun toplam uzunlu?u 505 km dir.

BURSA – S?MAV

1. Tercih Edilen Güzergah: Bursa- Orhaneli- Harmanc?k- Bal?köy- Da?ard?- Simav Bursaya en k?sa yoldur. Toplam uzunluk 185 km dir.
2. Güzergah: Bursa- Bal?kesir- Bigadiç- S?nd?rg?- Düvertepe- Simav bu yolun uzunlu?u 285 km dir.
3. Güzergah: Bursa- ?negöl- Bozüyük- Kütahya- Gediz- Simav bu yolun uzunlu?u 323 km dir.

BALIKES?R – S?MAV

Güzergah: Bal?kesir- Bigadiç-S?nd?rg?-Düvertepe-Simav yolun toplam uzunlu?u 135 km dir.

 

?ZM?R – S?MAV

1. Tercih Edilen Güzergah: Kemalpa?a- Turgutlu- Ahmetli- Salihli- Kula- U?ak- Yenikent- Abide- Pazarlar- Simav bu yol yakla??k 293 km.dir.
2.Güzergah: Kemalpa?a- Turgutlu- Ahmetli- Salihli- Kula- Selendi- Simav bu yol yakla??k 250 km dir.
3.Güzergah: ?zmir- Manisa- Akhisar- S?nd?rg?- Düvertepe- Simav bu yol yakla??k 225 km dir.
4.Güzergah: ?zmir Kemalpa?a- Turgutlu- Ahmetli- Köprüba??- Demirci- Simav toplam 245 km dir


U?AK – S?MAV

Güzergah: U?ak- Yenikent- Abide- ?aphane- Simav bu yol 82 km dir.

KÜTAHYA – S?MAV:

Güzergah: Kütahya- Çavdarhisar- Gediz- ?aphane- Simav bu yol 145 dir.

ESK??EH?R – S?MAV:

Güzergah: Eski?ehir- Kütahya- Çavdarhisar- Gediz- ?aphane- Simav bu yol yakla??k 225 km dir..

DEN?ZL? – S?MAV:

1. Tercih Edilen Güzergah: Denizli- Çivril-Sivasl?-U?ak-Yenikent- Abide- ?aphane-Simav bu yol yakla??k 235km’dir.
2. Güzergah: Güney- Ulubey- U?ak-Yenikent- Abide- ?aphane- Simav bu yol yakla??k 220 km  dir.

 

GÖRÜLECEK YERLER


GÖLCÜK YAYLASI


    


Gölcük Yaylas? kapl?cam?za 12 Km. mesafede ve 1450 m. rak?ml?d?r. Katran Da?? ile hemen hemen biti?ik durumda olan gölcük Da??’da asl?nda E?rigöz Da??’n?n en güney uzant?s?d?r. Katran Da?? ile ayn? jeolojik ve minerolojik yap?ya sahiptir. A? Eynal kapl?calar?ndan ba?layarak Emet yönüne do?ru yükselir. En yüksek tepesi Ta?tepe olup 1513 metredir. Zengin ormanlar ile kapl? Gölcük Da??, ayn? zamanda bir yayla görünümündedir. Çünkü Da??n zirveye yak?n k?s?mlar?nda geni? düzlüklere, meralara rastlan?r. Buralara Mu?la, Ayd?n, ?zmir, ve Manisa yörelerinden gelen göçerler, yaz aylar? süresince koyun otlat?rlar. Ayr?ca ar?c?lar?nda önemli bir yay?l?m alan?d?r bu düzlükler.
Gölcük Da??; Simav, Emet ve Hisarc?k ?lçelerinin piknik yeri durumundad?r. Da?a ad?n? veren Gölcük Krateri, oval biçimde olup etraf? çam a?açlar? ile kapl?d?r. Son y?llarda Simav Belediyesi’nin giri?imleri ile Gölcük Krater alan? sosyal tesislere de kavu?mu?tur. Simav-Emet karayolunun hemen üstünde olan Gölcük, yöre için tam bir dinlenme alan? haline gelmi?tir. Gölcük Yaylas?’nda Basketbol, voleybol, ve k?r kahvesi bulunmaktad?r. Ayr?ca gölde olta ile bal?k tutulmaktad?r. Göl baz? yaban ku?lar?na da ev sahipli?i yapmaktad?r. ?u anda Simav Belediyesi taraf?ndan i?letilmektedir.
Krater alan?, dört bir taraftan inen dereciklerle kar sular?n? toplayarak küçük bir göle dönü?mü?tür. Bu yüzden etraf?nda yaz ve k?? ye?illik eksik olmaz. Yaz aylar?n?n en s?cak günlerinde buraya h?rkas?z ç?kamazs?n?z. Derin sessizli?i, sadece ba??n?z?n üstündeki cam a?açlar?n? ç?kard??? h???rt? bozar. S?rtüstü ?öyle bir uzan?rs?n?z, gökyüzünün mavili?i ve çam a?açlar?n?n ye?illi?i gözlerinize sonsuz bir dinlenme sa?lar, Bu durumda tertemiz havay? iliklerinize kadar çekiniz; doyumsuz tadlara ula?mak içten bile de?ildir.
 

ECE SULTAN TÜRBES?

Simav’?n kuzeyinde, Eynal Kapl?calar?n?n bat?s?nda, Hüsüm Köyü’ nün güneyinde, me?e a?açlar? ile kapl? bir tepede yatmakta olan Ece Sultan Bursa evliyalar?ndan Emir Sultan’?n müritlerindendir.
Ece Sultan,  Hamido?ullar? Beyli?i s?n?rlar? içinde kalan Isparta – Yalvaç do?umlu bir beydir.
Emir Sultan Bursa’ya ziyarete gider. Dönü?te Bursa – Isparta aras?ndaki en k?sa yol güzergah? olan Simav’da vefat eder. Bugünkü mezar?n?n bulundu?u yere gömülmü?tür.
Son y?llarda hay?rsever insanlar?m?z türbeyi yeniden yapt?rm?? ve yan?na da küçük ve güzel bir camii yapt?rarak türbenin de?erini ve çevrenin güzelli?ini art?rm??t?r.
Hem ziyaret, hem de piknik alan? olarak kullan?lan güzel bir mekand?r.

 

EMET TERMAL RESORT OTEL

Emet Termal Resort 
Kütahya'n?n tek 5 y?ld?zl?  otelinde
yerinizi ay?rt?n...

ÖMER TERMAL

ömer termal
3 odal?, 2 odal?, tek odal? villalar?
ve otel odalar?yla Ömer Termal ...

  

Ana Menü

termal otelim